De privacyverklaring van ABAV kan je hier nalezen.

Privacyverklaring: 

Als ABAV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ABAV

Zetel: Patrijzenweg 6 8200 Brugge

Emailadres: d.vantorre@telenet.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door ABAV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

– om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Vlaamse Atletiekliga en haar clubs (uitvoering overeenkomst)

– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

– Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal
  • Indien van toepassing : wedstrijdresultaten, G-sport classificatie, juryniveau, opleidingsniveau trainersopleiding, functie binnen de vereniging.
  • Beeldmateriaal : Er worden foto’s en video gemaakt tijdens de activiteiten van de federatie en haar clubs
  • Foto’s kunnen op website en FB pagina van ABAV verschijnen, indien men dit niet wenst kan men dit laten weten aan zetel (zie punt 1 algemeen)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door:

– Personeelsleden van de Vlaamse Atletiekliga

– Verantwoordelijken van de club : Secretaris Daniel Vantorre, Penning meester Evelyne Francois , voorzitter Connie Vervaecke en FB beheerders Dirk De Prest en Filip Rondelee.

Verstrekking aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo geven we gegevens door aan een derde partij voor:
• Voor de sportieve werking van de federatie aan de Vlaamse atletiekliga

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Verstrekking aan derden-ontvangers

We geven gegevens door aan een derde partij (ontvanger) voor:
• Subsidiëring aan de lokale overheid.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk
verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk
onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met andere derden-ontvangers indien je ons
hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking
daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke
vertegenwoordiger.(via aansluitingskaart getekend)

Bewaartermijn

ABAV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
ABAV verbindt zich ertoe de algemene gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na de
laatste activiteit van het lid binnen de federatie of haar clubs voor statistische
doelstellingen.
Wedstrijdresultaten (van officiële competities) worden onbeperkt bijgehouden om
jaarranglijsten, allertijden lijsten en palmaressen te kunnen produceren.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens ABAV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan en confidentieel gebruik.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
• Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die
wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of
in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
(GBA).

Wijziging privacyverklaring

ABAV kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op
17/10/2018.